Spółki z grupy Polenergia domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

psav zdjęcie główne”Przedmiotem pozwu wniesionego przez Amon i Talia jest żądanie zapłaty przez emitenta odszkodowania: – na rzecz Amon w kwocie 47 556 025,51 zł,  – na rzecz Talia w kwocie 31 299 182,52 zł, oraz żądanie ustalenia odpowiedzialności emitenta za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych: – wobec Amon w łącznej kwocie 158 262 177,7 zł, – wobec Talia w łącznej kwocie 106 964 520,73 zł” – czytamy w komunikacie. Podstawa powództw, według twierdzeń przedstawionych przez Amon oraz Talia, wynika z: a) czynu niedozwolonego emitenta polegającego na powierzeniu spółce zależnej – Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PKH) dokonywania dla potrzeb emitenta (i jego grupy kapitałowej) zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii w źródłach odnawialnych oraz zakupu praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii w odnawialnym źródle energii (farmie wiatrowej), na podstawie długoterminowych umów zawartych przez PKH z Amon oraz Talia, a następnie – wobec niewyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umów długoterminowych – na postawieniu PKH w stan likwidacji oraz podjęciu w toku likwidacji czynności skutkujących wypowiedzeniem umów długoterminowych; b) czynu niedozwolonego emitenta polegającego na świadomym skorzystaniu przez spółkę ze szkody wyrządzonej Amon oraz Talia; c) czynu niedozwolonego popełnionego przez PKH oraz osoby pełniące funkcje likwidatorów PKH, wykonujących czynności powierzone przez emitenta na rachunek spółki, polegającego na zerwaniu umów długoterminowych oraz zaprzestaniu nabywania od powodów energii elektrycznej oraz praw majątkowych, podano także. „Sądem właściwym dla rozpoznania pozwu jest Sąd Okręgowy w Katowicach. Spółka, wraz z pełnomocnikiem procesowym, przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew” – czytamy także. Jednocześnie spółka podkreśla, że dokonana wstępna ocena żądań pozwu i ich uzasadnienia wskazuje, że powództwa wytoczone przez Amon oraz Talia są bezprzedmiotowe oraz całkowicie bezzasadne. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  

Komentarze są wyłączone.